تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
علوم سیاسی 
دانشگاه تهران 
 
خارج