مناسبات قدرت و شریعت در سیره نبوى
43 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1385 - شماره 35 (22 صفحه - از 11 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فعالیت‏ها و اقدامات سیاسی پیامبرصلی الله علیه وآله در مدینه، گونه‏ای خاص از اعمال قدرت را در عرصه زندگی عمومی مردم نمایان می‏سازد. از سوی دیگر، پیامبرصلی الله علیه وآله پس از دریافت شریعت، به ابلاغ آن پرداخته، احکام و آموزه‏های آن را در میان مردم اجرا کرده است. ملاحظه این دو واقعیت در زندگی و سیره وی، پرسش از نسبت اعمال قدرت وی با شریعت اسلام را به پرسشی اساسی تبدیل می‏کند. مناسبات قدرت و شریعت در سیره سیاسی پیامبرصلی الله علیه وآله، دو سویه است: مناسبات قدرت با شریعت و مناسبات شریعت با قدرت. سرشت و ماهیت قدرت، اهداف قدرت، ساختار نظام سیاسی و شیوه‏ها و ساز و کارهای اعمال قدرت پیامبرصلی الله علیه وآله، مهم‏ترین عرصه‏هایی است که در آنها قدرت با شریعت ارتباط برقرار می‏کند. سرشت و ماهیت شریعت، اهداف شریعت و شیوه‏ها و ساز و کارهای تحقق شریعت پیامبرصلی الله علیه وآله نیز مهم‏ترین عرصه‏هایی است که در آنها شریعت با قدرت ارتباط برقرار می‏سازد. بر این اساس مناسبات مذکور، ارتباطی متقابل و دو سویه را به نمایش می‏گذارد؛ هر چند که به نظر می‏رسد، قدرت در سیره سیاسی پیامبرصلی الله علیه وآله تابعی از شریعت وی است. این مقاله در دو بخش مناسبات قدرت و شریعت را مورد بررسی قرار می‏دهد. در بخش نخست، مناسبات شریعت با قدرت و در نتیجه سرشت و ماهیت شریعت، اهداف آن و نیز ساز و کارهای تحقق شریعت در پرتو قدرت وی مورد بررسی قرار می‏گیرد. در بخش دوم مناسبات قدرت با شریعت مورد توجه قرار می‏گیرد و تأثیر پذیری سرشت و ماهیت قدرت،اهداف قدرت و ساز و کارهای اعمال قدرت پیامبرصلی الله علیه وآله از شریعت اسلام بیان می‏گردد. بررسی‏های مذکور ضمن نشان دادن تقدم شریعت بر قدرت در سیره سیاسی پیامبرصلی الله علیه وآله، مناسبات و ارتباط دو سویه آنها را نیز نمایان می‏سازد. واژه‏های کلیدی: شریعت، قدرت، سیره سیاسی پیامبر، دولت نبوی، ماهیت، اهداف و سازوکارهای قدرت و شریعت، مناسبات.